INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW – OSÓB FIZYCZNYCH PRZEZ MARTĘ STYBĘ KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MARTA STYBA


 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO) administratorem danych osobowych jest Marta Styba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Styba” z siedzibą w Baszkówce przy ul. Babiego Lata 13 (05-503 Baszkówka), posiadająca NIP: 8442260713 oraz REGON: 147309717 (zwana dalej: „Administratorem”).

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
  a) zawarcia umowy oraz jej wykonania lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) i f) RODO w przypadku, gdy w związku z prowadzoną sprawą Administratorowi przekazane zostały dane szczególnych kategorii;
  b) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków ustawowych, takich jak archiwizacja dokumentów związanych z prowadzeniem spraw lub dokumentów będących podstawą ustalenia podatków oraz innych obciążeń publicznoprawnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  c) kontaktów z Państwem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 3. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Administrator realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy polegające na utrzymaniu więzi ze swoimi klientami, dążeniu do rozwoju Kancelarii Administratora.

 4. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być pracownicy, podmioty wspomagające Administratora w jego biznesowej działalności, podmioty dostarczające Administratorowi usługi księgowe, informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej oraz organy administracji publicznej.

 5. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez postępowań.

 6. Administrator nie przekazuje również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

 7. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres:
  a) w przypadku dokumentów związanych z płatnościami dotyczącymi usług świadczonych przez Administratora na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  b) w pozostałych przypadkach – do momentu przedawnienia roszczeń lub wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

 8. Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:
  a) prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
  b) prawo dostępu do danych,
  c) prawo do sprostowania danych,
  d) prawo do usunięcia danych,
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  f) prawo do sprzeciwu.

 9. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora nie stanowi obowiązku ustawowego, niemniej jednak ich podanie jest konieczne do podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy, może ono być również niezbędne do wykonania lub należytego wykonania umowy.

 11. Dane osobowe przekazane Administratorowi nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 12. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz w celu skorzystania z praw, o których mowa w niniejszym dokumencie należy kontaktować się z Administratorem w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@kancelaria-styba.pl lub telefonicznie pod numerem +48 507 177 644.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH REPREZENTANTÓW, PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW, ZLECENIOBIORCÓW KONTRAHENTÓW MARTY STYBY KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT MARTA STYBA


 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO) administratorem danych osobowych jest Marta Styba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Styba” z siedzibą w Baszkówce przy ul. Babiego Lata 13 (05-503 Baszkówka), posiadająca NIP: 8442260713 oraz REGON: 147309717 (zwana dalej: „Administratorem”).

 2. Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Administratorowi przez kontrahenta Administratora, którego jest Pani/Pan reprezentantem, pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą, w związku z wykonywaniem umowy handlowej zawartej pomiędzy Administratorem oraz podmiotem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą.

 3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące wykonywanego zawodu lub pracy, stanowisko pracy, nazwa firmy.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za które Administrator uważa zawarcie, realizację oraz weryfikację umowy z kontrahentem, którego jest Pani/Pan reprezentantem, pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą, w szczególności w celu wykonywania obowiązków wynikających z umowy, komunikacji między stronami.

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe należące do kategorii zwykłych.

 6. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być pracownicy, podmioty wspomagające Administratora w jego biznesowej działalności, podmioty dostarczające Administratorowi usługi księgowe, informatyczne, dostawcy poczty elektronicznej oraz organy administracji publicznej.

 7. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez postępowań.

 8. Administrator nie przekazuje również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

 9. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres:
  a) w przypadku dokumentów związanych z płatnościami dotyczącymi usług świadczonych przez Administratora na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych – przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  b) w pozostałych przypadkach – do momentu przedawnienia roszczeń lub wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

 10. Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa: a) prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza Informacja o przetwarzaniu danych osobowych,
  b) prawo dostępu do danych,
  c) prawo do sprostowania danych,
  d) prawo do usunięcia danych,
  e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  f) prawo do sprzeciwu.

 11. Osoby, których dane dotyczą mają prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 12. Dane osobowe przekazane Administratorowi nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 13. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych są informacje pozyskane od kontrahenta Administratora, którego jest Pani/Pan reprezentantem, pracownikiem, współpracownikiem lub zleceniobiorcą.

 14. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora oraz w celu skorzystania z praw, o których mowa w niniejszym dokumencie należy kontaktować się z Administratorem w drodze wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@kancelaria-styba.pl lub telefonicznie pod numerem +48 507 177 644.

Małopolskie Centrum Kliniczne


E-mail: biuro@mck-krakow.pl

Tel kom: 881 355 639

Tel: 12 687 45 19

Fax: 12 636 61 78

Godziny pracy ośrodka Pon. - Pt.: 9:00 - 17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY
call
facebook
mail
EN